Dokumenty

Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów​

Potwierdzające Spełnienie Wymogów Kwalifikacyjnych Określonych Dla Osób Prowadzących Usługowo Księgi Rachunkowe​

Świadectwo to było wymagane przed wejściem w życie nowelizacji tzw. ustawy deregulacyjnej z 9 maja 2014 roku. Obecnie każdy, bez względu na posiadane kwalifikacje, może świadczyć wyżej wymienione usługi.

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Polisa odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych

Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność w razie wystąpienia szkody związanej z prowadzeniem biura rachunkowego zarówno w zakresie czynności doradzwa podatkowego, jak również kadr i płac.