Nowe struktury JPK_V7 - od 1 października. Jak wprowadzić dane do systim.pl

Dodano 29.9.2020

Dnia 1 października wchodzą w życie przepisy wprowadzające tzw. JPK_V7M (dla składających deklaracje miesięczne) oraz JPK_V7K (dla składających deklaracje kwartalne). Nowy JPK znacznie rozszerza zakres informacji wymaganych przez stare struktury oraz jednocześnie zastępuje deklarację VAT7 (VAT7K). Deklaracje za miesiąc październik 2020 i następne nie muszą już być składane.

Poniżej lista dodatkowych informacji wymaganych przez nowy JPK oraz sposób ich wprowadzenia do Systim.pl. Informacje należy wprowadzić do systemu tylko w sytuacji, w której dana transakcja spełnia jakiekolwiek kryteria opisane poniżej, np. jeśli dany dokument nie jest ani dokumentem zbiorczym, ani wewnętrznym, ani fakturą do paragonu - nie należy wprowadzać nic. Ilustracje graficzne na załączonych zdjęciach

 

Podatek należny:

Oznaczenie dowodu sprzedaży 

 • RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących (typ dokumentu sprzedaży Raport z kasy fiskalnej – FIS)
 • WEW - Dokument wewnętrzny (typ dokumentu sprzedaży Dowód Wewnętrzny DWs)
 • FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (należy zaznaczyć check-box Faktura do poaragonu)

Wybór rodzaju dostawy (GTU)

Wprowadzając dokument sprzedaży należy wybrać zakładkę JPK i zaznaczyc właściwy rodzj dostawy (GTU)

Podatek należny - pozostałe informacje

W tym samym miejscu należy wprowadzić pozostałe informacje dotyczące podatku należnego:

 • Informacje dotyczące transakcji trójstornnych
 • Rodzaj transakcji związanych z bonem (art 8a)
 • Czy dostawa jest dostawą w ramach sprzedaży wysyłkowej (SWO
 • Czy faktura dokumentuje świadczenie usług telekomunikacyjnych (EE)
 • Czy istnieje powiązanie między nabywca a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (TP)
 • Czy transakcja to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej (TT_WNT)
 • Czy transakcja t to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej (TT_D)
 • Czy faktura dokumentuje świadczenie usług turystyki na zasadach marży - art. 119 (MR_T)
 • Czy faktura dokumentuje dostawę używanych dzieł sztuki i antyków opodatkowanych na zasadach marży - art. 120 (MR_UZ)
 • Czy dostawa towarów nastepuje po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (I_42)
 • Czy dostawa towarów nastepuje po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (I_63)
 • Czy transakcja jest objęta obowiązkiem stosowania metody podzielonej płatności (MPP)
 • Czy transakcja to korekta podstawy opodatkowania na podstawie art 89a ust 1 i 4 ustwy (ulga na złe długi)

 

Podatek naliczony:

Oznaczenie dowodu zakupu (w zakładce JPK dowodu zakupu) 

 • MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy (na fakturze zakupu powinna być adnotacja "metoda kasowa"
 • VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy (faktura od rolnika ryczałtowego)
 • WEW - Dokument wewnętrzny

MPP - zakup - obowiązkowa metoda podzielonej płatności

Faktura zakupu powinna być oznaczona adnotacją "metoda podzielonej płatności" (Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy)

IMP - zakup - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

Ten rodzaj zakupu należy wybrać na etapie tworzenia dokumentu zakupu

IWONA WILKOSZ Usługi Księgowe, 41-809 Zabrze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 138A; tel. 730 638 337; e-mail: biuro@e-ksiegowi.com.pl